Financiën

Financiële gevolgen Corona

 
Bijstelling van de begroting 2021 in verband met de financiële effecten corona 2021 Gemeente Meierijstad

Dit overzicht is bedoeld om uw Raad een voorlopig inzicht 2021 te geven in de financiële gevolgen die de Coronacrisis voor de gemeente Meierijstad met zich meebrengt en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2021 van Meierijstad.
De crisis is nog niet voorbij en er zijn veel onzekerheden over het verdere verloop. Op veel terreinen en in de economie zijn de gevolgen onzeker. Deze zullen ook na de crisis nog doorwerken. Op veel aspecten van de gemeentelijke financiën zullen de gevolgen pas in de loop der tijd goed inzichtelijk worden.

De mutaties betreffen wijzigingen sinds de verwerking van de 1e bestuursrapportage 2021. Effecten na de 2e bestuursrapportage 2021 zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2021. Onderstaand overzicht is opgemaakt naar de situatie per medio juli 2021.
De effecten zoals aangegeven in onderstaande tabel zullen onderdeel uitmaken van de begrotingswijziging als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2021.

Per saldo worden de baten neerwaarts bijgesteld met -/- € 514.000 en de lasten met -/- 944.000. Dit leidt tot een positief verschil van € 430.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost corona.

Impact Corona

Inkomsten (bedragen x € 1.000)

Specifieke Corona regeling Rijk

0

Inkomsten Rijk (gemeentefonds)

0

Inkomsten Rijk (BUIG-gelden)

-500

Inkomsten GREX en verkopen

0

Belastingen, leges, huurinkomsten

-11

Overige inkomsten

-3

Totaal inkomsten

-514

Impact Corona

Uitgaven (bedragen x € 1.000)

Bedrijfsvoering

125

Subsidierelaties, verbonden partijen

-719

Sociaal domein

-274

Fysiek domein

134

Dienstverlening

-210

Totaal uitgaven

-944

Totaal resultaat 2e berap 2021

430

Nadere toelichting stelpost Corona.
Het restant van de stelpost in de begroting 2021 bedroeg na de 1 e bestuursrapportage 2021 nog € 885.808. Middels de meicirculaire 2021 zijn middelen ontvangen € 43.629 (voor "heroriëntatie zelfstandigen" en "jeugd aan zet"). Door toevoeging van het positieve saldo van de mutaties in de 2 e bestuursrapportage 2021 ad € 430.440 is er € 1.359.877 beschikbaar in de stelpost voor 2021.

Begroting

December
circulaire

Maart
circulaire

Mei
circulaire

Totaal
beschikbaar

Begroting 2021

1.000.000

1e berap 2021 (december en maart toegekende middelen)

965.607

955.188

2.920.795

Bijstellingen 1e berap 2021

-671.296

-934.623

-429.068

-2.034.987

Heroriëntatie zelfstandigen

33.629

33.629

Jeugd aan zet

10.000

10.000

2e bestuursrapportage 2021

464.069

-33.629

430.440

Resteert na verwerking 2e berap 2021

1.359.877

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Effect 2021 Baten

Effect 2021 Lasten

Representatie

De oorzaak van deze grote ‘overschotten’ worden veroorzaakt door corona en daarmee het niet doorgaan van tal van evenementen en het wegvallen van veel representatieve taken van het college.

-120

Belastingen, leges

Voor de buitenreclame Benelux wordt over 2020 minder ontvangen.

-7

(Huur) inkomsten sportaccommodaties

Zwembad De Molenhey
Als gevolg van Corona hebben zijn de (huur) inkomsten van de zwembaden en de sportaccommodaties fors lager. Zwemlessen hebben (nagenoeg) niet plaats gevonden en zijn zwembaden (nagenoeg) niet gebruikt en verhuurd aan verenigingen in het eerste halfjaar van 2021.
Ook de verhuur en het gebruik van zowel de binnen- als buitensportaccommodaties is als gevolg van Corona fors lager. Hierdoor blijven de baten fors achter.

-787

Inkomsten coronaregelingen

In verband met de lagere opbrengsten van de zwembaden en sportaccommodaties wordt gebruikt gemaakt van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Regeling (TVS) en de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ).
Zowel voor 2020 als 2021 zijn reeds en worden nog aanvragen gedaan.
SPUK-IJZ is over 2020 aangevraagd voor zwembad de Molen Hey en (gedeeltelijk i.v.m. de sloop) de Neul, in totaliteit een bedrag van € 354.225. Dit bedrag wordt ontvangen in 2021.
Over 2021 zal een bedrag van ongeveer € 226.000 SPUK-IJZ worden aangevraagd voor de Molen Hey, TVS wordt over de eerste 2 kwartalen aangevraagd voor een bedrag van ongeveer € 236.790.

817

Accommodatiesubsidies

Als gevolg van Corona zijn zwembaden en sportaccommodaties (nagenoeg) niet verhuurd aan verenigingen in het eerste halfjaar van 2021, derhalve is het uit te keren subsidiebedrag fors lager dan geraamd.

-724

Bedrijfsvoering

ICT infrastructuur
Begin 2020 zijn er na het uitbreken van Corona aanpassingen gedaan aan de ICT omgeving om het structureel thuiswerken mogelijk te maken. Hierdoor is er onder andere teams beschikbaar gekomen, zijn de zakelijke laptops aangepast om met Teams te kunnen werken, zijn de kantoor PC omgebouwd naar thuiswerkplekken en optioneel voorzien van webcams en WiFi dongels. Verder zijn telefoon verbindingen uitgebreid. Deze acties zijn allemaal zodanig uitgevoerd dat deze op korte termijn te realiseren waren, niet wetende voor welke periode dit zou gelden. Nu, ruim een jaar later, is het einde in zicht. Echter de keuzes die we destijds hebben gemaakt, moeten nog wel adequaat worden ingebouwd in onze ICT-omgeving. Uit een recentelijk intern onderzoek is ook gebleken dat de huidige inrichting niet afdoende is voor een optimale ondersteuning van het hybride werken. Ook is er ingeteerd op capaciteit: projecten, beheer en administratie is naar voren geschoven. Deze hobbel willen we wegnemen door het inzetten van extra capaciteit.

125

Peuteropvang

De eigen bijdrage peuteropvang is gecompenseerd voor ouders voorschoolse educatie, voor niet-Kinderopvang Toeslag(KOT)Ouders en voor ouders met een sociaal medische indicatie.

5

Jeugd- en jongerenwerk

Begin 2021 heeft het college een nadere Regel voor Corona compensatie jeugd- en jongereninstellingen vastgesteld. Op basis hiervan kunnen jongerenorganisaties in aanmerking komen voor vergoeding van geleden schade. Op dit moment is de verwachting dat hier minder aanspraak op wordt gedaan dan bij de 1e berap 2021 werd verondersteld.

21

Wijk- en gemeenschapshuizen

Het college heeft de tijdelijke subsidieregeling coronacompensatie wijk- en gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2020 vastgesteld. Volgens deze regeling kunnen betreffende instellingen die schade hebben geleden door Corona 75% van hun exploitatietekort over 2020 vergoed krijgen. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 120.000. De verwachting is dat voor 2021 minimaal eenzelfde bedrag nodig is.
Het college heeft op 27 juli 2021 de financiële tegemoetkoming vastgesteld voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties die geen gebruik kunnen maken van eerder vastgestelde subsidieregelingen.

244

Wmo

Als gevolg van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) maatregelen is het doelgroepenvervoer Wmo in de eerste vier maanden van 2021 gedaald naar 48% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Om ook in 2021 acute liquiditeitsproblemen bij de vervoerder te voorkomen en om de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie van de vervoerders te neutraliseren, zijn de continuïteitsafspraken voor het jaar 2021 verlengd.

-34

-90

Wmo, hulp bij huishouden

Betreft nog declaraties van zorgaanbieders voor meerkosten 2020.

17

Budget heroriëntatie Bbz mei circulaire

Er is een werkgroep heroriëntatie die op dit moment een onderzoek heeft opgestart waarbij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 5 (Tozo 5) ontvangers een vragenlijst hebben ontvangen. De voorlopige kosten zijn ongeveer € 2.000. Verwacht wordt dat de aangeboden vormen van advies en ondersteuning, bijvoorbeeld coaching bij het gezond krijgen of houden van het bedrijf of hulp bij de administratie en/of boekhouding het totaal ontvangen budget (€ 33.629) zal verbruiken.

34

Inkomsten Rijk (BUIG-gelden)

Het budget van het Rijk is vanwege voortschrijdend inzicht op de aantallen te verwachten uitkeringen door Corona omlaag bijgesteld. Wij hebben hierdoor ook onze aantallen te verwachten uitkeringen aangepast waardoor zowel de te verstrekken uitkeringen als de te verwachten budgetten omlaag zijn bijgesteld.

-500

-500

GGD vaccinatielocatie

Betreft bouwhekken en zeil voor de opbouw GGD vaccinatielocatie.

4

Advieskosten omgevingsvergunning

Medio april 2020 is de stijgende lijn van bouwaanvragen begonnen. Een groot deel daarvan zijn aanvragen met bouwkosten tot zo'n € 100.000 : de wat ‘kleinere’ verbouwingen en aanbouwen. Dit zijn aanvragen die relatief veel tijd kosten ten opzichte van de daarmee gepaard gaande legesopbrengsten. Dit is een trend die we landelijk terug zien. Eén van de mogelijke oorzaken van de toename van dit type aanvragen is dat veel mensen in die periode thuis moesten werken als gevolg van Corona en daardoor tegen beperkingen aan liepen die door kleinere aanpassingen verholpen konden worden.
Tegelijkertijd kwamen ook de vergunningverleners thuis te werken, waarbij die nieuwe manier van werken in combinatie met de privésituatie eigen gemaakt moest worden. Dit ging ten koste van de productiviteit; zeker in de beginfase. Samen met het toegenomen aantal aanvragen zijn we sindsdien achter de feiten aan blijven lopen.
Om de werkvoorraad te lijf te gaan was en is externe ondersteuning dringend nodig. Enerzijds door inhuur van medewerkers anderzijds door delen van werk uit te besteden. De vooraf begrote kosten bleken hiervoor ontoereikend.

130

Kosten verkiezingen

De verkiezingen van 2021 zijn inmiddels Corona proof georganiseerd. Bij de septembercirculaire (€ 129.476) en de decembercirculaire (€ 106.666) zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Nu blijkt ten opzichte van de bijgestelde raming een bedrag te resteren van € 90.000.

-90

Afronding

-3

Totaal effect

430

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07