Algemeen

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage (berap) over 2021 aan. Jaarlijks stellen wij twee tussentijdse rapportages op, waarbij de 1e vooral een financiële afwijkingenrapportage is.

Wij informeren u in deze 2e bestuursrapportage per programma over de voortgang van de activiteiten 2021 uit de programmabegroting 2021 ("Wat gaan we daar voor doen?"). Er wordt inzicht gegeven in het financiële verloop van de begroting (wat kost het), zodat een beeld kan worden gevormd over de actuele financiële situatie. Deze 2
e bestuursrapportage beslaat de periode 1 januari tot 1 augustus 2021 met een doorkijk tot het einde van het jaar. Het totaal van de afwijkingen wordt gepresenteerd in de Financiële samenvatting.
Onder "Wat kost het?" zijn de exploitatielasten en -baten en de eenmalige budgetten opgenomen. Daarnaast is er binnen elk programma een overzicht opgenomen van de (financiële) stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de kredieten.

De inzet van de post onvoorzien is opgenomen in het onderdeel "Financiën, onvoorziene uitgaven".
De financiële gevolgen van de corona crisis zijn opgenomen in het onderdeel "Financiën, Financiële gevolgen Corona".

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07