Financiën

Mutatie investeringskredieten

Onderstaande tabel geeft de mutaties op de investeringskredieten weer.

Onderstaande tabel dient financieel als volgt geïnterpreteerd te worden:

  • Uitgaven:

Een + bedrag betekent dat de investering meer geld kost.
Een - bedrag betekent dat de investering minder geld kost.

  • Inkomsten:

Een + bedrag betekent een extra opbrengst op de investering.
Een - bedrag betekent een lagere opbrengst op de investering.

Naam krediet
(bedragen x € 1.000)

Huidig krediet

Mutatie uitgaven

Mutatie inkomsten

Regionale verkeersonderzoeken

0

100

100

Aanvullend krediet Onderdoorgang A50-Bolckpad

0

89

0

Vervangen van de huidige veeg/maai/verticuteermachine Amazone en de kunstmeststrooier

0

27

0

Vervangen containers milieustraat Veghel en Schijndel

111

45

0

Vervangen bus water en riolering

50

50

0

Verleggen Rembrandtlaan (uit gereserveerde middelen)

0

520

520

Totaal mutatie krediet

831

620

Intrekken geraamde kredieten

Vervallen voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Basisschool Antonius

187

-187

0

Vervallen voorbereidingskrediet renovatie of vervangende nieuwbouw Empel

182

-182

0

Totaal intrekken geraamde kredieten

-369

0

Onderstaand is een toelichting op de mutaties weergegeven.

Regionale verkeersonderzoeken
De regio Noordoost-Brabant houdt een studie naar de multimodale bereikbaarheid van vitale toplocaties in Noordoost-Brabant. Gemeente Meierijstad is opdrachtgever namens de regio. Er wordt een krediet geraamd van € 100.000, welk wordt gedekt uit provinciale bijdrage en bijdragen van derden.

Aanvullend krediet Onderdoorgang A50-Bolckpad
Recent is de aanbesteding geweest van de aanleg Onderdoorgang A50-Bolckpad. Daarbij was de aanbieding van de laagste inschrijver € 105.500 hoger dan de bestekraming. Het verschil wordt verklaard door de recente (wereld-)marktomstandigheden; de buitenproportionele kosten van bouwstoffen (met name staal) en hoge uitvoeringskosten. Deze onvoorziene kostenstijging kan maar beperkt worden opgevangen binnen het beschikbare budget/post onvoorzien. Per saldo wordt een aanvullend krediet geraamd van € 88.500.

Vervangen van de huidige veeg/maai/verticuteermachine Amazone en de kunstmeststrooier
Door intensief gebruik zijn deze machines voor het onderhoud van natuurgrassportvelden eerder versleten dan was ingeschat. Deze machines zijn onbetrouwbaar geworden in de bedrijfsvoering en niet langer (rendabel) meer te repareren. Vervanging als gevolg van slijtage is noodzakelijk. Netto investeringsbedrag: € 27.056.

Vervangen containers milieustraat Veghel en Schijndel
Bij de aanbesteding van de aanschaf van de containers ten behoeve van de Milieustraten Schijndel en Veghel bleek het beschikbaar krediet € 45.000 te laag te zijn. Met name als gevolg van grondstofprijzen staal. De extra kapitaallasten ad € 4.545 worden meegenomen bij de tariefbepaling afvalstoffenheffing 2022.

Vervangen bus water en riolering
De vervanging van de bus staat weliswaar gepland maar tegen een te laag bedrag van € 50.000. De vervanging van een bus met specificaties voor water en riolering benadert de € 100.000. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen rondom arbo en de fysieke belastbaarheid van medewerkers. Daarnaast biedt deze nieuwe bus meer mogelijkheden om materialen te vervoeren.

Verleggen Rembrandtlaan
Aanloopkrediet voor het verleggen van de Rembrandtlaan vanwege nog te realiseren woningbouw. Raad zal hierover afzonderlijk via RIB worden geïnformeerd.

Wijzigingen in relatie tot geactualiseerd IHP 2022-2037

Vervallen voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Basisschool Antonius
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van de Antoniusschool in Keldonk doorgeschoven in de tijd. Dit betekent dat het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (nog gebaseerd op het oude IHP) nu komt te vervallen. De lagere kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2022.

Vervallen voorbereidingskrediet renovatie of vervangende nieuwbouw Empel
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt er in vervangende nieuwbouw voor basisschool De Empel voorzien in 2026 (voorbereiding start in 2024). Dit betekent dat het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (nog gebaseerd op het oude IHP) nu kan komen te vervallen. De lagere kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2022.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07