Algemeen

Samenvatting

Deze 2e bestuursrapportage 2021 start met een financiële samenvatting en de programmalijnen. Daarna volgen de begrotingsprogramma’s met de 3-W vragen en een hoofdstuk financiën.

Voor de 3-W vragen is de inhoud als volgt samengesteld:

Wat willen we bereiken?
De teksten komen uit het coalitieakkoord en blijven tijdens de hele collegeperiode op grote lijnen intact.

Wat gaan we daarvoor doen?
De 2e W-vraag ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ of beter ‘Wat hebben we daar in de 1e helft 2021 voor gedaan?’ is in de vorm van een zogenaamd stoplichtenrapportage. U kunt dan snel zien wat de voortgang is van deze activiteiten. Wij informeren u over de voortgang van alle activiteiten uit de programmabegroting 2021.

De symbolen in de rapportage hebben de volgende betekenis:

     

= Gerealiseerd of loopt volgens planning.

     

= Deels gerealiseerd

     

= Niet gerealiseerd

Wat kost het?
Bij de 3e W-vraag "Wat kost het" geven we een toelichting op de financiële afwijkingen. Deze
mutaties zijn als volgt ingedeeld:

  • Bestaand beleid : wijzigingen > € 50.000 in het door de raad vastgestelde beleid.
  • Corona :  bijstelling van geraamde lasten en baten als gevolg van corona. Deze zijn opgenomen in een apart overzicht met uitgebreide toelichting.
  • Gemeentefonds : dit betreffen de effecten van de mei-circulaire 2021 waarover u in een aparte raadsinformatiebrief bent geïnformeerd.
  • Kapitaallasten : dit betreffen wijzigingen als gevolg van herberekening van de toegerekende rente op basis van actuele rentekosten en boekwaarden.
  • Overige technische mutaties : overboekingen tussen diverse begrotingsposten waardoor de inzet van de middelen met betrekking tot de bestedingsdoelen niet wordt gewijzigd, maar die om administratieve redenen worden doorgevoerd
  • Kleine wijziging bestaand beleid : Dit betreffen wijzigingen bestaand beleid < € 50.000

De omvang van de mutatie is het saldo van baten en lasten op de betreffende post. Wanneer bij een mutatie het bedrag € 0 staat, dan zijn baten en lasten aan elkaar gelijk. In de toelichting op de mutatie is aangegeven om welk bedrag aan lasten het gaat.

Naast de mutaties op de reguliere budgetten, wordt in dit onderdeel gerapporteerd over de eenmalige budgetten. Er wordt een totaal overzicht gegeven van alle eenmalige budgetten die bij het betreffende programma horen. Daarnaast worden de afwijkingen gerapporteerd op de budgetten > € 100.000

Investeringen
Naast de 3 W-vragen wordt per programma in het onderdeel Investeringen de voortgang op de investeringen gerapporteerd. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij het betreffende programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Financiën
We gaan hier in op de voortgang van de besteding van de post onvoorzien. Er wordt een indicatie gegeven van de uitgaven en inkomsten in verband met Corona.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07