Algemeen

Samenvatting

In de 2e berap 2021 geven wij u een financiële afwijkingenrapportage over de cijfers t/m juli 2021. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2021, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2022. De 2 e berap 2021 laat een voordeel zien van € 1.932.386.
Na verwerking van dit voordeel is het geraamd resultaat 2021 positief € 2.567.783.

Het saldo van de 2e bestuursrapportage 2021 wordt vooral verklaard door de verwerking van de meicirculaire 2021 (€ 1.393.521 voordelig) en het laten vrijvallen van een geraamde stelpost inzake mogelijk nadelige effecten herverdeling gemeentefonds (€ 900.000).

Kostentoerekening aan de grondexploitaties
De actualisatie van de berekeningen grondexploitaties en vooruitblik naar het eind van het jaar, laat zien dat op dit moment de verwachting is dat in 2021 minder uren kunnen worden doorbelast aan de grondexploitatie dan in de begroting is opgenomen. Dit houdt met name verband met de fase waarin projecten zich bevinden. De voortgang is minder dan verwacht.
Indien deze verwachting werkelijkheid wordt zal dit een extra belasting van de gemeentelijke exploitatie betekenen. Op dit moment is dit mogelijke nadeel 2021 nog niet verwerkt, maar zal dit tot uitdrukking komen in het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2021.

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 voor 2e berap

2e berap 2021

Begroting 2021 na 2e berap

Lasten

-250.036

-19.638

-269.674

Baten

236.398

21.105

257.503

Toevoeging reserves

-3.500

0

-3.500

Onttrekking reserves

17.773

465

18.238

Resultaat

635

1.932

2.568

(Bedragen x € 1.000)

2021

Primitieve begroting

1.334

Maart 2021

-9

1e Bestuursrapportage

-690

Bestaand beleid

902

Corona

0

Gemeentefonds

1.394

Kapitaallasten

-340

Overige technische mutaties

0

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

-23

Saldo na 2e bestuursrapportage 2021

2.568

 
Toelichting

Primitieve begroting:
Op deze regel staan de geraamde resultaten van de vastgestelde begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 bij de begrotingsbehandeling in november 2020.

Maart 2021
Hier staan de financiële gevolgen van afzonderlijke raadsbesluiten van november 2020 t/m maart 2021. Financiële gevolgen van raadsbesluiten na maart 2021 zijn opgenomen in de mutaties van de 2e berap 2021..

1e Bestuursrapportage
Dit zijn de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2021 op het geraamde resultaat.

Startsituatie
Na de verwerking van de raadsbesluiten t/m maart 2021 en de 1e bestuursrapportage 2021 is dit de financiële startsituatie voor de 2e berap 2021.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".

Een aantal afwijkingen wordt zichtbaar bij meer dan een programma. Dit wordt bij de betreffende afwijkingen toegelicht.

Wijzigingen bestaand beleid
De afwijkingen op het bestaand beleid worden apart per programma toegelicht. Per programma zijn ook de wijzigingen opgenomen die budgettair neutraal verlopen omdat de kosten worden gedekt door bijdragen van derden of door een onttrekking uit een reserve. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid moet uw raad deze budgetten beschikbaar stellen om uit te geven.

Corona
De financiële gevolgen van de Corona crisis zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Financiële gevolgen Corona'.

Gemeentefonds / Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Op basis van de meicirculaire 2021 wordt de algemene uitkering uit het gemeentefonds bijgesteld. Daar waar middelen geoormerkt zijn voor uitgaven ter zake zijn deze verwerkt in het desbetreffende programma. De mutaties zijn aan uw raad kenbaar gemaakt middels een raadsinformatiebrief. Per saldo geeft de meicirculaire een budgettair voordeel.

Kapitaallasten
Dit betreffen bijstellingen van de geraamde rentelasten als gevolg van actualisatie van de te betalen en te ontvangen renten. daarnaast is op basis van de boekwaarde per 1 januari 2021 de rentetoerekening aan kostendragers en grondexploitatie bijgesteld.

Overige technische aanpassingen
Deze aanpassingen worden verder niet toegelicht, er zijn geen budgettaire gevolgen of wijzigingen in activiteiten.

Kleine wijzigingen bestaand beleid < € 50.000
Conform de financiële verordening worden wijzigingen kleiner dan € 50.000 niet toegelicht. In verband met de rechtmatigheid moeten deze wijzigingen wel worden vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07