Programma's

1 Veiligheid

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

1. Veiligheid (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 voor 2e berap

2e berap 2021

Begroting 2021 na 2e berap

Lasten

-7.103

17

-7.086

Baten

587

-25

562

Toevoeging reserves

0

0

0

Onttrekking reserves

391

0

391

Resultaat

-6.125

-8

-6.133

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)

2021

Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021

-8

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

In dit programma zijn geen financiële afwijkingen > € 50.000.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten  > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget
(bedragen x € 1.000)

Besluit

Stand begroting 2021

Realisatie t/m 31-07-2021

Saldo

Aanpak recreatieparken

2019

151

71

80

Extra inzet VHT 2021 – corona

2021

193

41

152

Regionaal cameratoezicht

2021

185

0

185

Totaal

529

112

417

Extra inzet VTH 2021 in verband met Corona

Inschatting is dat dit eenmalig exploitatie budget dit jaar nog wordt gebruikt. Naast inzet van extra boa capaciteit, ligt er ook nog uitvraag voor inhuur tijdelijke uitbreiding toezichthouder VTH.

Regionaal cameratoezicht

In februari 2021 zijn bij beëindiging van de Stichting Criminaliteitspreventie Oost-Brabant de resterende middelen overgedragen aan de gemeente Meierijstad. Daarbij is tevens de afspraak gemaakt dat de burgemeester van Meierijstad zou komen met een voorstel voor de inzet van de middelen.
De Stichting Criminaliteitspreventie Oost-Brabant heeft vanuit haar eerdere doelstelling op het gebied van toezicht in het publieke domein, de resterende middelen overgedragen onder de voorwaarden dat deze worden ingezet voor een project in de openbare veiligheid, waarbij zowel de overheid/gemeente, de politie maar zo mogelijk ook het bedrijfsleven direct betrokken zijn. In de lijn van de activiteiten van de voormalige stichting wordt met de 37 gemeenten en de politie een voorstel uitgewerkt.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07