Programma's

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 voor 2e berap

2e berap 2021

Begroting 2021 na 2e berap

Lasten

-19.536

-1.085

-20.621

Baten

17.634

912

18.546

Toevoeging reserves

0

0

0

Onttrekking reserves

1.770

0

1.770

Resultaat

-131

-173

-305

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)

2021

Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021

-173

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)

2021

Bestaand beleid

In een langlopend juridisch dossier is een minnelijke schikking getroffen. Door een zienswijze van de provincie werd duidelijk dat de toezeggingen uit het principeverzoek en de gesloten anterieure overeenkomsten niet haalbaar waren. Het plan is aangepast en om een aansprakelijkheidszaak te voorkomen is overleg opgestart om het dossier in der minne te beslechten.
Initiatiefnemers hebben in april 2021 het voorstel gedaan om een vergoeding van € 70.000 te ontvangen waarbij ze bereid zijn een finale kwijting aan te gaan voor alle aansprakelijkheid als gevolg van de schade die ze hebben geleden. Dit vanwege het niet kunnen realiseren van de plannen zoals deze beoogd waren op basis van de uitwerking van hun plannen na het principeverzoek van 2017 en de anterieure overeenkomst van 2019.
Voorgesteld wordt om het bedrag van € 70.000 te dekken uit de post onvoorzien.

Corona

De lasten en baten verband houdend met Corona zijn in de 2e bestuursrapportage 2021 bijgesteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de specificatie opgenomen onder het onderdeel 'Financiële gevolgen corona".
De bijstellingen komen in meerdere programma's voor. Per saldo wordt het resultaat verrekend met middelen in de stelpost voor corona. De stand van deze stelpost is eveneens opgenomen in het onderdeel "Financiële gevolgen Corona".

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op afwijkingen van budgetten  > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget
(bedragen x € 1.000)

Besluit

Stand begroting 2021

Realisatie t/m
31-07-2021

Saldo

2 geb. ontwik.traject regiodeal aanpak stallen

2021

0

4

-4

Herontwikkeling woonwagenlocatie Nederboekt (V

2020

85

4

81

Herontwikkeling Klooster Veghel

2020

67

39

28

Inhuur veranderopgave. omgevingswet WA VTH handhaving

2020

83

0

83

Inhuur veranderopgave. omgevingswet WA VTH vergunningen

2020

137

102

35

Inhuur veranderopgave omgevingswet WA GOEP

2020

283

210

73

Inhuur veranderopgave omgevingswet WA ICT

2020

94

48

46

Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie

2021

70

0

70

Instrumenten verbeteren woningbouwregie

raad 25 juni 2020

300

0

300

Landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie

jr2017

8

21

-13

Ondersteuningsnetwerk veehouders

2019

108

2

106

Ontwikkeling Havenkwartier (Noord-Zuid kade)

2020

150

0

150

Regiodeal aanpak stallen/weerbaarheid buitengebied

2021

0

50

-50

SRV-regeling

2021

500

196

-304

Subsidieregeling huisvesting kwetsbare groepen

2021

0

0

0

Uitv.werkz. Stadsgewest tbv Vlagheide tm 2024

2021

94

4

90

Totaal

1.979

680

1.299

Instrumenten verbeteren woningbouwregie

Budget wordt gebruikt voor inhuur van externe expertise die kunnen bijdragen aan het verbeteren en versnellen om de woningbouw vlot te trekken. Dit wordt onderdeel van het budget versnellingsteam. Het budget wordt uitgegeven in 2021 en 2022.

Ondersteuningsnetwerk veehouders

Sinds de start van ons 'Ondersteuningsnetwerk Meierijstad' hebben we 155 aanmeldingen van agrariërs ontvangen.
147 daarvan hebben hier daadwerkelijk gebruik van gemaakt, met hen is een eerste gesprek gevoerd.
53 bedrijven hebben (al of niet na vervolggesprekken) vervolgens de keuze gemaakt om te stoppen met hun bedrijfsvoering of hebben concrete plannen daartoe.
Andere agrariërs blijven na de noodzakelijke milieuaanpassingen hun huidige bedrijfsvorm voortzetten, of verbreden / transformeren hun bedrijfsvorm.

Ontwikkeling Havenkwartier (Noord-Zuid kade)

Betreft middelen voor onderzoek herontwikkeling locatie FransenGerrits. Dit jaar is een taxatie uitgevoerd en worden gesprekken over eventuele herontwikkeling met FransenGerrits voortgezet.

SRV-regeling

Binnen de gemeente Meierijstad zijn er uiteindelijk 21 deelnemers aan de subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen.
Voor enkele initiatieven zijn er nog inhoudelijke gesprekken.
Voor het overgrote deel van de initiatieven zijn we bezig met de bestemmingsplanprocedures.
Naar verwachting zullen de ontwerp bestemmingsplannen nog in 2021 ter inzage komen te liggen, waarna eventuele vergunningverlening en / of -intrekking volgt.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07