Programma's

4 Onderwijs

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

4. Onderwijs (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 voor 2e berap

2e berap 2021

Begroting 2021 na 2e berap

Lasten

-10.321

-1.545

-11.866

Baten

2.158

1.798

3.956

Toevoeging reserves

0

0

0

Onttrekking reserves

1.368

0

1.368

Resultaat

-6.795

253

-6.542

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)

2021

Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021

253

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)

2021

Bestaand beleid

Schoolbesturen én gemeenten krijgen de komende twee schooljaren rijksmiddelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld om achterstanden als gevolg van Corona weg te werken.
Gemeente Meierijstad ontvangt in totaal € 1.374.000 om in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in te zetten.
Basis voor de inzet van de middelen zijn de zogenoemde schoolscans die de onderwijspartijen allen hebben moeten uitvoeren om in beeld te brengen hoe het met de leerlingen gaat, zowel op cognitief vlak als op sociaal- emotioneel vlak. Schoolbesturen zijn zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor het cognitieve deel.
In het najaar 2021 wordt er door het rijk meer vorm en inhoud gegeven aan de bestedingsdoelen voor gemeenten. Op hoofdlijnen zijn deze wel al duidelijk: (bovenschoolse) maatregelen, voorschoolse periode, zorg en welzijn, bevorderen samenwerking in de gemeente en thuiszitters.
Het betreft een specifieke uitkering waarvan de besteding verantwoord dient te worden aan het rijk.

De gemeente heeft rijksuitkeringen ontvangen voor het aanbrengen van ventilatie in de schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs. Het betreft de volgende bedragen: Fioretticollege € 609.000, Zwijsencollege € 385.800 en Eldecollege € 531.845.
Deze bedragen moeten op grond van de rijksregeling door de gemeente aan de schoolbesturen worden uitbetaald zodat zij zelf kunnen zorgen voor de uitvoering.
Het betreft specifieke uitkeringen waarvan de bestedingen door de gemeente verantwoord dient te worden aan het rijk.

Kapitaallasten

Bij de 2e bestuursrapportage wordt de rente bijgesteld op basis van actualisatie van diverse posten. Het betreft bijstelling renteomslagpercentage, rentepercentage grondexploitatie, rentelasten en rentebaten in verband met geldleningen, actuele boekwaarden. Bij diverse begrotingswijzigingen 2021 zijn de rentelasten neerwaarts bijgesteld. De bijstellingen worden per programma weergegeven. Per saldo (programma 0 tot en met 8) is er een nadelig effect van € 340.000 op de exploitatie.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten  > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget
(bedragen x € 1.000)

Besluit

Stand begroting 2021

Realisatie t/m
31-07-2021

Saldo

Actualisering IHP Onderwijshuisvesting

2019-1

58

14

44

Innovatieprojecten onderwijs

2019-1

50

2

48

Inzet projectleider bs Petrus en Paulus

2019-1

19

0

19

Nieuwbouw bs Nijnsel sloopkosten en asbest (SO)

pb2017

97

0

97

Sloopkosten basisschool Petrus en Paulus

2019-1

37

0

37

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad

2019-2020

158

9

149

Totaal

419

25

394

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad
In 2021 treffen de 3 O's (onderwijs-ondernemers-overheid) elkaar periodiek binnen de projectstructuur. Het primair onderwijs is inmiddels eveneens toegetreden tot de projectstructuur. Binnen het 3O-overleg monitoren wij de uitvoering van het Techniekloket (voorheen project Sterk techniekonderwijs) in Meierijstad, de voortgang van hybride initiatieven, de fusie van De Leijgraaf en het Koning Willem 1 college en andere onderwerpen. VMBO on stage  en Road2Univerity worden in 2021 als gevolg van Corona niet uitgevoerd. Wij faciliteren het onderzoek naar de haalbaarheid van 'The Chocolate Factory'. In het 4e kwartaal van 2021 verwachten wij het uitvoeringsprogramma "Talent in Meierijstad" 2021-2023 vast te stellen. Tot slot hebben wij in 2021 veel energie gestoken in de verbinding van de 3O's met het HBO/Fontys-college.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 11:40:22 met de export van 09/24/2021 11:27:07